Offer

We offer wide range of fresh mush­rooms such as meadow mush­rooms (white and brown), oys­ter mush­rooms and shii take.

Tacka - Boczniaki i pieczarki

Detailed offer­ing is adjusted to client needs. Please con­tact us to learn more on cus­tom infor­ma­tion on mush­rooms and shipping.

We match prod­uct pack­ag­ing to the cus­tomer demands.

New! Fresh mush­rooms – washed, sliced

Pieczarki świeże, myte, krojone

We are proud to present our new prod­uct – Fresh mushrooms:

 • washed and sliced,
 • ready to eat out of the box,
 • excel­lent for: main meals, starters, soups, dress­ings and pizza!

Pack­ag­ing: 200 g

Nutri­tional value per 100g:

 • Ener­getic value: 105 kj/​25 kcal
 • Pro­tein: 2,9 g
 • Car­bo­hy­drate: 4,8 g
 • Fat: 0,33 g

Oys­ter Mushroom

boczniaki

Fresh oys­ter mushrooms:

 • Oys­ter mush­room uncut (raw) (box 10 kg)
 • Oys­ter mush­room cut (ready):
 • Oys­ter mush­room (box 2 kg)
 • Oys­ter mush­room (con­tainer 400 g)
 • Oys­ter mush­room (con­tainer 150 g)
 • Oys­ter mush­room (con­tainer 250 g)

Dried oys­ter mushrooms:

 • con­tainer 100 g
 • con­tainer 50 g

Pieczarki

Pieczarki i małych i dużych pojemnikach

Pieczarka biała

 • cała
  • skrzynka 3 kg
  • sza­lka 500 g
  • sza­lka 250 g
 • cięta opakowa­nia 150 g

Pieczarka brunatna:

 • skrzynka 3 kg
 • sza­lka 500 g
 • sza­lka 250 g

Shii take:

 • skrzynka 2 kg
 • sza­lka 500 g

Nowości w ofercie!

Kurki

Kurki

Kurki

Shii take

shii take

Shii take

Pieczarki brunatne

pieczarki brunatne

Pieczarki brunatne

Pieczarki Por­to­bello

porto bello

Pieczarki Por­to­bello

Pieczarki pod­dawane są pro­ce­sowi steryl­iza­cji, pakowane w worki alu­min­iowe dzięki czemu zachowują wszys­tkie walory smakowe oraz wartości odży­w­cze. Zas­tosowanie tego opakowa­nia ułatwia prze­chowywanie wyrobu oraz jego transport.

ieczarki krojone - opakowanie

Doświad­cze­nie oraz wyk­wal­i­fikowana kadra pra­cown­ików gwaran­tuje naszym klien­tom pro­dukty najwyższej jakości. Przeko­nani jesteśmy, że trady­cyjne recep­tury oraz niepow­tarzalny smak naszych wyrobów w pełni usatys­fakcjonuje oczeki­wa­nia i potrzeby.

Zapy­taj o ceny!